Försäljningsvillkor

SES Allmänna Försäljnings & Leveransvillkor

1. Allmänt

Dessa försäljnings och leveransvillkor äger tillämpning vid leverans av produkter, anläggningar och kompo­nenter som Structurgruppen AB (”Leverantören”) tillverkat, levererat och/eller monterat (”Produkterna”).

Dessa villkor gäller som komplement till parternas individuella avtal eller annan motsvarande skriftlig överenskommelse, såsom t ex offert och efterföljande order som föregått leveransen (”Avtalet”). Tillämpliga Orgalime-villkor ska anges i Avtalet. Om inga Orgalime-villkor anges i Avtalet ska Orgalime SC 06 äga tillämpning mellan parterna. Appendix 1 till Orgalime SC 06 ska dock inte äga tillämpning mellan parterna, såvida det inte särskilt anges i Avtalet. I den mån det i dessa leveransbestämmel­ser, Avtalet och tillämpliga Orgalime-villkor före-kommer mot varandra stridande villkor, ska de gälla i nedan angiven ordning.

  1. Avtalet
  2. Dessa försäljnings- och leveransvillkor
  3. Tillämpliga Orgalime-villkor (Inklusive eventuella tilläggsvillkor)

Avvikelser från ovannämnda handlingar ska skriftligen godkännas av Leverantören för att utgöra en del av parternas avtal. Detta innebär bl a att köparens inköpsvillkor blir gällande endast om de skriftligen godkänts av Leverantören.

2. Priser

Samtliga i Avtalet angivna priser är exklusive mervärdeskatt och kostnad för emballage.

3. Emballage

Kunden ska erlägga ersättning för emballage enligt Leverantörens vid varje tidpunkt gällande prislista. Leverantören accepterar inte retur av standardpallar och pallkragar om inte så särskilt har avtalats.

Övrigt emballage återtas inte av Leverantören.

4. Leveransbestämmelser

Om inget annat anges i Avtalet levereras Produkterna Ex works Leverantörens fabrik i enlighet med vid var tid gällande Incoterms.

5. Betalning och fakturering

Betalning ska, såvida inte annat anges i Avtalet, erläggas senast 30 dagar efter leverans. Leve­rantören äger rätt att före leverans av Produkterna, och oavsett anledning därtill, kräva att köparen erlägger förskottsbetalning eller ställer annan motsvarande säkerhet såsom t ex dokumentinkasso eller remburs.

6. Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir Leverantörens egendom intill dess att full betalning av Leverantörens krav i enlighet med eller i samband med Avtalet har erlagts. Intill dess att full betalning av Leverantörens krav i enlighet med eller i samband med Avtalet har erlagts ska Köparen dock ha rätt att bearbeta och vidareförsälja Produkterna i sin sedvanliga verksamhet i enlighet med vad som anges nedan. Varje bearbetning av Produkterna ska utföras på uppdrag av Leverantören som tillverkare och Leveran­tören ska erhålla äganderätten till varje sådan nytillverkad produkt (”Nytillverkade Produkter”). Om de Nytillverkade Produkterna inkluderar produkter som tillhör olika parter ska äganderätten till de Nytillverkade Produkterna istället fördelas proportionellt med hänsyn till de olika produkternas värde. Köparen överlåter härmed (på förhand) alla nuvarande och framtida krav mot sina kunder som härrör från eller i samband med vidareförsäljningen av Produkterna eller de Nytillverkade Produkterna (vid delat ägande till de Nytillverkade Produkterna; proportionellt) till Leverantören som säkerhet. Leverantören befullmäktigar härmed köparen att driva in sådana överlåtna krav på uppdrag av Leve­rantören. Leverantören kan vid varje tillfälle återkalla ovannämnda befullmäktigande. Ovannämnda äganderättsförbehåll gäller i den mån tillämplig lag så tillåter.

7. Antalsavvikelse

Följande gäller enbart i de fall någon av Orgalime SC 06 eller Orgalime S 2012 (eller efterföljande villkor som ersätter respektive villkor) är tillämpliga mellan parterna: Köparen måste acceptera en antalsavvikelse (över eller under) från beställd kvantitet med högst tio (10) procent. Om överleverans sker, är köparen skyldig att erlägga full betalning för den kvantitet som utgör överleverans.

8. Prover, verktyg och utrustning

Alla prover och verktyg samt all utrustning som tillhandahålls av Leverantören för tillverkning av Produkterna utgör Leverantörens egendom.

9. Dokumentation

I den mån det finns tillgängligt, tillhandahåller Leverantören produktinformation avseende levererad Produkt. Annan dokumentation och monteringsanvisningar offereras separat vid anfordran.

10. Reklamation och ansvar för fel

Leverantörens felansvar regleras i tillämpliga Orgalime-villkor med undantag för vad som anges nedan i denna punkt 10. Leverantören ansvarar inte för fel vad avser utformning och design av Produkterna om det inte uttryckligen framgår av Avtalet. Leverantörens ansvar för fel upphör efter en period av 52 veckor räknat från leveransdatum eller tillverkningsdatum för den aktuella Produkten. Angiven tidsperiod gäller oavsett om Produkten eller delar av Produkten under perioden har bytts ut eller har varit föremål för reparation/er. Köparen svarar för samtliga kostnader vid reparation eller byte av Produkterna eller delar av Produkterna. Köparen står också risken och bär kostnaderna för samtliga transporter av felaktiga Produkter eller felaktiga delar av Produkterna till och från Leverantören.

11. Anspråk från tredje part

Om Leverantören får ett skadeståndsanspråk från tredje part som köpt Produkterna från köparen eller från någon som köpt Produkterna från sådan tredje part i senare led, ska köparen hålla Leve­rantören skadeslös från samtliga sådana anspråk.

Sales and delivery conditions

1. General

These conditions of sale and delivery are applicable on deliveries of products, plants and components manufactured, delivered and/or erected by Structurgruppen AB (the “Supplier”). Such products, plants and components are hereinafter jointly referred to as the “Products”. These conditions apply as a complement to the parties’ separate contract or any other correspon­ding written agreement, such as for example offers and orders preceding the delivery (the “Agreement”). The applicable Orgalime General Conditions shall be stated in the Agreement. If applicable Orgalime General Conditions are not indicated in the Agreement, Orgalime SC 06 (or any subsequent conditions that replace Orgalime SC 06) shall apply between the parties. However, Appendix 1 to Orgalime SC 06 shall never apply between the parties unless otherwise specifically set forth in the Agreement. In the event the provisions of these conditions of sale and delivery, the Agreement and applicable Orgalime General Conditions should be in conflict the documents shall take precedence in the order listed below.

  1. The Agreement
  2. These conditions of sale and delivery
  3. Applicable Orgalime General Conditions (including supplementary conditions)

Any deviation from the above mentioned documents shall be approved in writing by the Supplier in order to form part of the parties’ agreement. This means inter alia that the purchaser’s condi­tions of purchase are applicable between the parties only after the Supplier’s written approval.

2. Prices

All prices indicated in the Agreement are exclusive of value added tax and packaging costs.

3. Packaging

The purchaser shall pay compensation for packaging in accordance with the Supplier’s at each time valid price list. The Supplier does not accept return of standard pallets and collars if not especially agreed up on between Supplier and Purchaser. The Supplier does not in any case accept any other packaging in return.

4. Conditions of delivery

Unless otherwise stated in the Agreement the Products are delivered Ex Works the Supplier’s factory in accordance with the valid Incoterms at any time.

5. Payment and invoicing

Unless otherwise stated in the Agreement, the purchase price shall be paid no later than thirty (30) days from the delivery date. The Supplier has the right to request payment in advance of the purchase price or that the purchaser provides other corresponding security, such as for example documentary letter of credit, before delivery of the Products, irrespective of the reason therefor.

6. Retention of title

The Products shall remain the property of the Supplier until full payment of any of the Supplier’s claims out of or in connection with the Agreement has been made. However, until full payment of any of the Supplier’s claims out of or in connection with the Agreement has been made the purchaser shall be entitled to process and resell the Products in the ordinary course of business in accordance with the following provisions. Any processing of the Products shall be conducted on behalf of the Supplier as manufacturer and the Supplier shall acquire the ownership in any such newly manufactured products (“Newly Manufactured Products”) in whole or, if the Newly Manufactured Products comprise products of different owners; pro rata in accordance with the value of the processed products. The purchaser herewith (in advance) assigns any current and future claims against its customers resulting from or in connection with the resale of the Products or resale of Newly Manufactured Products (in case of co-ownership of the Newly Manufactured Products; pro rata) to the Supplier as security. The Supplier herewith authorizes the purchaser to collect such assigned claims on behalf of the Supplier. The Supplier may at any time revoke said authorization. The stipulations set forth above shall apply to the extent that such retention of title is valid under the applicable law.

7. Deviations

The following shall only apply when Orgalime SC 06 or Orgalime S 2012 (or any subsequent conditions that replace said conditions) is applicable between the parties: The purchaser must accept a deviation in the quantity of delivered Products (excess or short delivery) by maximum ten (10) per cent of the ordered quantity and must make full payment of the purchase price. In case of excess delivery the purchaser is also obligated to pay for the surplus Products.

8. Samples, tools and equipment

All samples and tools as well as equipment furnished by the Supplier for the manufacture of the Products remain the sole property of the Supplier.

9. Documentation

To the extent available, the Supplier will provide product information regarding the delivered Products. Other documentation and assembly instructions are offered separately at the Purchaser’s request.

10. Complaints and liability for defects

The Supplier’s liability for defects follows from the applicable Orgalime General Conditions, ex­cept as set out below in this clause 10. The Supplier assumes no liability for defects as regards layout and design of the Products unless expressly stated in the Agreement. Each Product is marked with a serial number indicating the date of manufacture. The Supplier’s liability for de­fects expires after a period of 52 weeks calculated from the date of delivery or manufacture of the Product in question. The mentioned time limitation shall apply irrespective of whether the Product or parts of the Product has/have been repaired or replaced during this period. The purchaser is liable for all costs in connection with reparations or replacements of the Products or parts of the Products. All transportation of defect Products or defect parts of the Products to and from the Supplier shall be at the purchaser’s risk and expense.

11. Third party claims

If the Supplier incurs liability towards a third party that has purchased the Products from the purchaser or from downstream distributors, the purchaser shall indemnify, defend and hold the Supplier harmless against any and all such claimsOm Structurgruppen AB

Sedan 1979 har vi projekterat, utvecklat och levererat värmeproduker till i princip alla segment inom den europeiska marknaden, vilket har gett oss en bred erfarenhet och kunskap om att lösa kunders behov på bästa sätt. När ni behöver ett komplett nytt värmesystem till er industri, en reservdel till befintlig anläggning eller ren konsulation, är vi rätt samarbetspartner.

NIBE Group Member

Kontakta oss

Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

+46 (0)300-566 400
[email protected]